Foreldrelag

Alle som er forelder/foresatt til et medlem av Løten speidergruppe er automatisk medlem av foreldrelaget. dugnad

Styret

Laget ledes av et styre.Det er to foreldre fra hver enhet (Bever, Småspeider og Tropp) som velges til styret, totalt seks personer. Behov for foreldre fra Roverlaget avklares årlig.

Styret oppnevner en leder som har direkte kontakt med speidergruppas styre.

Styret bør organiseres med ansvar for følgende områder:

  • Bingo
  • Dugnad Hammeren
  • Hjelp turer/leir
  • Oppstart/avslutninger/faste årshjulpunkter

Bingo

Foreldrelaget skal drifte bingoen på vegne av speidergruppa. Bingoen holder til på Ådalsbruk Arbeidersamfunn og driftes  to dager i uka i perioden mars-november. Speideren er ansvarlig for driften annenhver torsdag, og stiller da med to personer pr vakt.

Minst en av disse personene stiller jevnlig på bingovakt. Et forslag er at en gruppe på 6 personer rullerer på å ta den faste bingovakten. Dette for å opprettholde kontinuitet i driften.

Foreldrelaget stiller  to personer til det felles Driftstyret for Bingo sammen med representanter fra Ådalsbruk fotballklubb, Ådalsbruk musikkforening og Løten skolekorps.

Bingoen er den eneste inntektsbringende dugnaden speideren har.

Dugnad Hammeren

I samarbeid med speidergruppas styre settes det hver vår opp en dugnadsliste for det kommende speideråret. Foreldrelaget ordner alt av innkjøp og det praktiske til dugnadene, opprydding etterpå (herunder bl.a. avfallshåndtering), og får refundert utgiftene av speidergruppas kasserer.

Hjelp på turer/leirer

Ved enkelte turer og leirer er det behov for praktisk hjelp/kjøring. Dette avklares i forkant av hvert arrangement.

Oppstart/avslutning

Foreldrelaget har ansvar for

  • gjennomføring av det praktiske ved oppstart av speideråret (bl.a. lappesteking)
  • Invitere til og gjennomføre juleavslutning
  • Invitere til og gjennomføre sommeravslutning

Valg

Foreldrelagets styre fastsettes på Gruppas årsmøte. Medlemmene blir valgt for 2 år. 3 medlemmer byttes årlig slik at styret har en kontinuitet. Styret er selv ansvarlig for å finne nye kandidater til styret.

Speiderledere

Foreldre som også er speiderledere (eller gift/samboer med disse) fritas for Foreldrelagets dugnader.

Se mer her for kontaktinformasjon til foreldrelagsleder.